PEYGAMBERİMİZİN DETAYLI MEDİNE DÖNEMİ


  Medine dönemi nedir? Peygamberimizin Medine döneminde neler yaşandı? Medine döneminde meydana gelen hadiseler, gazveler, anlaşmalar ve Peygamberimizin (s.a.v) Medine dönemi hakkında kısaca bilinmesi gereken her şey…

Peygamber  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz 622 yılndan Mekke’den Medine’ye hicret etmesi ile Medine dönemi başlamış ve kronolojik olarak aşağıdaki olaylar vuku bulmuştur.

İşte sizler için hazırladığımız Medine dönemi hadiseleri kronolojisi…


HİCRETİN BİRİNCİ SENESİ (622)

1,1 Rasûlullâh (s.a.v) Medîne-i Münevvere’ye vardı ve Ebû Eyyûb el-Ensârî -radıyallâhu anh-‘ın evinde 6 ay kaldı.

1,2 Muhâcir ve ensâr arasında kardeşlik akdi yapıldı.

1,3 Medînetü’n-Nebî ve Medîne Vesîkası imzalandı.

1,4 Medîne harem îlân edildi.

1,5 Mescid-i Nebî ve Hâne-i Saâdet’in (Peygamberimiz evi) inşâsı yapıldı.

1,6 Bilali Habeş (r.a) tarafından ilk ezân okundu.

1,7 Ilk Ezan

1,8 Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Hazret-i Âişe (r.a) vâlidemizle izdivâcı gerçekleşti.

1,9 Ayet-i kerime ile Allah (c.c) yolunda cihada izin verildi. Bâzı seriyyeler gerçekleştirildi.

HİCRETİN İKİNCİ SENESİ (623)

2,1 Bâzı gazveler ve Batn-ı Nahle seferi gerçekleştirildi.

2,2 İnen ayet ile kıble, Mesicid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrildi.

2,3 Oruç, fıtır sadakası ve zekât farz kılındı.

2,4 Müslümanların zaferi ile sonuçlanan büyük Bedir Gazvesi yapıldı.

2,5 Bedir Gazvesi sonrası Peygamberimiz’in kızı Hazret-i Zeynep Medine’ye getirildi.

2,6 Yahûdiler ile Benî Kaynukâ Gazvesi yapıldı.

2,7 Sevîk Gazvesi yapıldı.

2,8 Hazret-i Ali (r.a) ile Hazret-i Fâtıma (r.a) evlendi.

HİCRETİN ÜÇÜNCÜ SENESİ (624)

3,1 Hazreti Hamza’nın (r.a) şehid olduğu 

3,2Uhud Savaşı yapıldı.

3,3 Hamrâu’l-Esed seferi gerçekleştirildi.

HİCRETİN DÖRDÜNCÜ SENESİ (625)

4,1 Recî Vak’ası yaşandı.

4,2 Bi’r-i Maûne Vak’ası yaşandı.

4,3 Bu dönemde içki ve kumarın yasaklandığı ayetler indi.

HİCRETİN BEŞİNCİ SENESİ (626)

5,1 Evlât edinme kaldırıldı.

5,2 Tesettür farz kılınıdı.

5,3 Müreysî Gazvesi gerçekleştirildi.

5,4 Hz. Aişe (r.a) annemize iftirâ (İfk Hâdisesi) atıldı.

5,5 Hendek Gazvesi yapıldı.

5,6 Benî Kurayza Gazvesi yapıldı.

HİCRETİN ALTINCI SENESİ (627)

6,1- Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mekkeliler ile Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

6,2- Bey’atü’r-Rıdvân olayı yaşandı.

HİCRETİN YEDİNCİ SENESİ (628)

7,1- Peygamber Efendimiz (s.a.v) hükümdarları İslâm’a davet etmek için mektuplar gönderdi.

7,2- Yahûdîler Peygamber Efendimiz’e sihir yapma teşebbüsünde bulundular.

7,3- Hz. Ali (r.a) komutasında Yahûdîlerin kalesi Hayber fethedildi.

7,4- Habeşistana hicret eden muhacirler Medine’ye döndü.

7,5 –Yahûdîler Peygamber Efendimiz (s.a.v) zehirlemek istediler.

7,6 –627 yılında yapılamayan umrenin kazası (Umretü’l-Kaza) yapıldı.

HİCRETİN SEKİZİNCİ SENESİ (629)

8,1 –Mûte Harbi gerçekleşti.

8,2 –Mekke fethedildi ve Kabe putlardan temizlendi.

8,3- Huneyn Gazvesi gerçekleşti.

8,4 –Evtâs Harbi yapıldı.

8,5 Tâif muhasarası gerçekleştirildi.

HİCRETİN DOKUZUNCU SENESİ (630)

9,1- Tebük Seferi yapıldı.

9,2 –Münafıkların fitne amacıyla inşaa ettikleri Mescid-i Dırâr yıktırıldı.

9,3İslam’ı öğrenmek ve kabilelerine anlatmak için farklı beldelerden Medine’ye gelen elçiler kabul edildi. (Elçiler Yılı)

9,4 –Hac farz kılındı ve bir grup Müslüman ilk hac farizasını yerine getirdi.

HİCRETİN ONUNCU SENESİ (631)

10,1 –Varlık Nûru Efendimiz (s.a.v) ilk ve son haccı olan “Veda Haccını” yerine getirdi.

10,2 İslam’ın her konuda tamamlandığını ve hiçbir eksiğinin bırakılmadığını bildiren “Dîninizi Kemâle Erdirdim” ayeti indirildi.

HİCRETİN ON BİRİNCİ SENESİ  (632)

11 –Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz hicretin 11. yılı Milâdî  632 – 8 Haziran günü âhirete irtihal etti.