HACCIN 25 FAYDASI

1-Her idareci ve hükümdarın kendi halkından çeşitli sınıfları aynı anda bir yerde toplamaya önem verdiğini ve bunu arzu ettiğini herkes bilmektedir. Çeşitli şekillerde kutlama ve farklı isimler altında dernek ve kuruluşlar oluşturularak onların senelik toplantıları ve diğer merasimleri yapılmaktadır. Hacda bu fayda en mükemmel şekilde gerçekleşmektedir.

2. Müslümanların refah ve kalkınması için çeştli ülkelerden uzmanlarin bir program yapmaları halinde bunun şekillendirilmesi ve yaygınlaştırılması için hac en güzel bir fırsattır.

3. Eğer İslam ülkelerinde yaşayan halklar arasında birliğin sağlanması ve ilişkilerin genişletilmesinin bir şekli olabilecekse, hacdan daha güzel bir şekil yoktur.

4. Lisan ilimlerine düşkün olan kimseler için hac zamanı bulunamayacak en güzel fırsattır. Aynı yerde Arapça, Urduca, Türkçe, Farsça, Hintçe, Peştuca, Çince, Javaca, Ingilizce vs. her lisanı bilen insanlar bulunmaktadır.

5. Islamî hayatın hususi bir şiarı olan askerî yaşam tarzı hac seferinde mükemmel olarak bulunmaktadır. Giyimde, geçimde, gezmek ve dolaşmakta aynı tarz geçerlidir.

6. Günümüzde sermayeye karşı, zengin-fakir arasında eşitlik meydana getirmeye çalışan nice çalışmalar yapılmaktadır. Gazeteleri iyi takip eden kimseler onları çok iyi tanımaktadırlar. Şu da çok iyi bilinmelidir ki, bugüne kadar bu hususta yapılan hiçbir çalışma başarılı olamamıştır. İslam’ın her emri (namaz, oruç, hac ve zekat) bu maslahatı son derece kolay ve başarılı bir yolla halletmektedir. Islamî usulden daha güzel bir şey bugüne kadar ne meydana gelmiştir ne de ileride gelecektir. Yeter ki bu hükümler İslam’ın sahih talimatına göre uygulansın.

7. Dünyadaki çeşitli tabakalar arasında eşitlik meydana getirmek içinde hac çok güzel bir ameldir. Mesela, zengin-fakir, yöneten-yönetilen, Hintlisi, Arabiı, Türkü, Çinlisi ve diğer milletler… Hepsi aynı hâl İçinde, aynı elbise içinde, aynı meşguliyet içinde belli bir zamana kadar kalmaktadırlar.

8. Milli hafta kutlamak için insanlar pek çok tertipler, ilanlar ve masraflar yapmaktadırlar. Zilhicce ayının ilk 15 günü milli bir haftadan daha üs- tündür. Onun için ne özel tertibe ihtiyaç vardır ne de propagandaya…

9. Bütün dünya Müslümanlanının birbirleriyle kardeşlik, sevgi, lişki,tanışma, birlik ve beraberlik tesis etmeleri için hac en güzel bir fırsattr

10. Islam’ı yaymayı arzu edenler, hac münasebetiyle, dini hûkümle rin uygulanmasını ve tebliğ çalışmasını başlatmalıdırlar. Orada ikâmet etmekte olan kimseler dışarıdan gelen misafirlere yapılacak gerçek ziyafet ve ikramın onlarda dìni duyguların pekişmesini sag lamak, onlarda dinin hükümleriyle amel etme heyecanı ve arzusu meydana getirmek ve onlardaki zâfiyeti veya varsa din eksikliğinden doğan etkileri yok etmek olduğunu kabul etmelidirler. Aynı şe kilde dışarıdan gelen misafirlerde, orada ikâmet etmekte olanlara (gerçek) yardımın bu konularda olduğunu kabul ederlerse, dinin nasıl yükselip parlayacağı, güneş gibi ortadadır.

11. Fakirler ve zenginlerin bir araya gelmesi başlı başına murad edilen bir şeydir. Çünkü bununla bir tarafta zenginlerin tekebbür ve rurları yok olur, diğer taraftan fakirlerin gayret ve cesaretleri an İşte bu durum hacda öyle mükemmel bir şekilde gerçeklesir k benzeri başka bir yerde bulunamaz. Zenginler kendi bedeni ihtiyaçlarından dolayı fakirlere yönelirler. Zira yük taşımak, yemek pişirmek, gidiş ve gelişin bütün zaruretlerini bizzat kendilerinin gidermeleri çok zordur. Diğer taraftan fakirlerin mâli zaruretleri onlar zenginlere yöneltecektir. Bu yüzden her iki sınıf arasında birbirleriyle kaynaşma bazen tanışma ve hoş davranışlardan daha öte giderek dostluk ve sevgiye kadar ulaşacaktır. Bu durum hac seferinde mükemmel bir şekilde müşâhede edilmektedir.

12. Müslümanların bir araya toplanmaları özellikle acizlik göstererek, tevazuyla, yalvararak olursa, Allahu Teâlâ’nın rahmet, lütuf ve keremini yöneltmekte ne kadar etkili olacağı en cahil kimseden bile saklı değildir. Hac zamanı bunun en güzel manzarasıdır. Arafat meydanı ise bunun hususi görüntüsüdür.

13. Tarihi eserleri korumak, geçmiş zâtların, bilhassa Enbiya-i Kiram’ın ahvalini öğrenmek ve hatırlamak hac seferinin hususi meyvesidir.

14. Ekonomi açısından dünyadan bilgi edinmek için hac seferinden daha üstün bir vasıta yoktur. Çünkü her ülkenin mâmulleri, icâdlan ve mahsullerinin durumu ve buna benzer ne kadar bilgi edinilmek istenirse bu seferde en güzel şekilde elde edilebilir.

15.Ilmi yönden hac seferi son derece güzel bir şeydir. Mesela, her taraftan gelen ülema orada bulunurlar. Onların ilmi seviyeler, her ülkenin ilmi merkezleri, ilmi çalışmalar, onlann başarıları ve basarısızlıkları ve onların sebebleri üzerinde genisçe bilgi edinmek müm- kündür. Çeşitli dallardaki alimlerden ifade ve istifade edilebilir.

16. Dünyanın her tarafında bulunan evliya, ebdâl ve aktábtan pek çok sayıda kişiler her sene hacca iştirak ederler. Onların feyz, berekat, envar ve kemalatından istifade etmek için hac en güzel fırsattır.

17. Allah’ın masum yaratıkları olan ve Arş’ı liahi’yi her an tavaf etmekle mesgul olan melekler vardır, Hacda onlara benzemek nasib olur. Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” Bu hadise binaen, bir vakit ve bir an bile Allah celle celaluhu’nun emrine aykırı hareket etmeyen meleklere benzemek nasib olur,

18. Önceki ümmetlerde dînî açıdan rahbaniyyet çok önemli ve üstün bir sey sayılırdı. Ancak Islam bunu yasakladı ve onun bedeli olarak hạc seferini koydu. Nitekim zînet eşyası, kişinin hanımı ile ilişki kurması bir kenara bundan bahsetmesini bile yasakladı. Ruhbanlığın bedeli olarak hac seferini kararlaştırdı.”

19. Dünyevi yönden her kavmin bir panayırı vardır. Bu eski bir gelenektir. Her ülkede, her dinden insan bunu âdet haline getirmiştir. Insanlar genellikle buna meyillidirler. Sene boyu onu beklerler ve ona önem verirler. Islam, hacci, müslümanlar için onun bedeli ola- rak kararlaştırmıştır. Oyun-eğlence, hoplayıp-zıplama, gürültü- patırtı, çeşitli gösteriler ve sloganlar yerine bunları ibadet şekline çevirmiştir. Önceden oyun ve eğlence şeklinde olan bütün coşku ve heyecan, tevhid ve aşk-ı ilâhiye doğru yönelmiştir.

20. Hac, yüzbinlerce âşığın topuk ve alınlarını aşındırarak can verdiği mübarek makamları ziyaret etmeye ve oralarda bereket hasıl etmeye bir fırsattır.

21. Sefer yapmakla, bir taraftan ahlak parlar ve såfileşir. Bir taraftan da sefer beden sağlığına yardımcı olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; “Sefer edin ki sıhhat bulasınız.”” Hava ve su değişimi sağlık için yardımcı ve destekleyicidir. Hac seferi bunun için en güzel bir fırsattır

22. Hac, Hz. Ibrahim Alâ Nebiyyinâ ve aleyhisselâtů ve’s Selâm zamanından beri her dinde devam ede gelen bir ibadetin yadigârı ve devamıdır

23. İslam’ın ilk yıllarında müslümanlar kimsesizlik aleminde ve her an mazlûmiyet içinde bir hayat geçiriyorlardı. Her türlü zulüm ve iskenceye uğruyorlardı. Kafirlerin kendilerine yaptıkları bu zulümlere son derece sabır ve metanetle tahammül ediyorlardı. Islam’ın yük- seliş devrinde hicretten sonra Müslümanlar galib ve fatih olarak yaşadılar. Galib ve güçlü olmalarına rağmen mükemmel ahlaklarıyla kendilerine yapılan mezalimi tamamen affetmekle kalmayıp. ahlaklarının güzelliği ve genişliği sayesinde İslam’ı öyle yaydılar ki dünyanın her köşesine Islam’ın nûru ulaştı. Hac yolculuğunda her iki şehri ziyaret etmekle, her iki hâtıra tazelenmiş olur. Bir de ümmete her iki dersini ezberleme fırsatı doğmuş olur.

24. Mekke-i Mükerreme Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in doğduğu yerdir. Otuzbeş yaşına kadar hayatının çeşitli dönemleri burada geçirmiştir. Medine-i Tayyibe ise hicret yurdudur. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in mübarek Kabr’i Şerif’i oradadır. Peygamberlik devrinin en çok hükümleri burada inmiştir. Bu seferde her iki yadigârı ziyaret etmek, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem zamanının bütün dilimlerini zihinde canlandırmaktır. Bir de sevgiyi arttırmaktadır. İnsanlar anılarını yaşatmak için çeşitli şeyler icad etmektedirler. İslam, hac ve ziyareti emrederek bizzat bu yadigârı tesis etmiştir.

25. İslam’ın merkezini takviye edip güçlendirmek, Haremeyni Şerifeyn’de oturanlara yardımda bulunmak onların hallerini araştırmak onların dertlerine ortak olmak ve üzüntülerini paylaşmanın en güzel yolu hac ve ziyarettir. Çünkü onlarla genişçe görüşülürse onlara yardım duygusu kalpte kendiliğinden oluşur. Oradan döndükten sonra da belli bir zaman onlar hatırlanır.


Online sipariş yapabilirsiniz
Türkiyeden : www.gulistannesriyat.com
Almanyadan: www.al-madinamarkt.de