HACDA GÖZLERI KORUMAK

Hz . İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki ; Bir genç Arefe günü Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem ile aynı deveye biniyordu . Genç delikanlının gözleri kadınlara ilişti ve onlara bakmaya baş ladı . Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem ona, Yeğenim ! Bugün öyle bir gündür ki , bugün kim kulağına , gözüne ve diline sahib olursa bağışlanır.  ( Ahmed , Tergib )

İZAH: Arafat meydanında kalabalık bir durum olduğu için kadin ve erkekler bir araya gelmektedir . Bundan dolayı o gün kişinin kendini koruması çok önemlidir . Sakın yanlış bir bakışla veya nâmahrem sesini lezzet alarak dinlemekle veyahut câiz olmayan bir sözü ağızdan çıkarmakla iyiliklerimiz berbâd olup yerine günah yazılmasın . İşte bundan dolayı Kur’an – ı Kerim’de de bu husus önemle zikredilmiştir :

Kim bu aylarda hacca niyet ederse ( ihram giyerse ) hacda fâhiş söz söylemek , günah işlemek ve kavga etmek yoktur. ( Bakara – 197 )

Bu şeyler hacda olmaması gerekir . Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur ; ” Eğer bir adamın gözü bir yabancı kadına ilişirde, o derhal gözünü çevirirse , Allahu Teâlâ onu öyle bir ibadet yapmaya muvaffak kılarki , onun tadı ve lezzetini hisseder . ” Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur ; ” Bir adam , yabancı bir kadınla yalniz olarak bir mekanda bulunursa , onların üçüncüsü şeytandır . ”

Hac yolculuğunda genellikle mahremi olmayanlarla birlikte bulunulmaktadır . Bazen mahremi yanında olmasına rağmen , bazı geçici sebebler ve aksaklıklardan dolayı bir mekanda yalnız kalma durumuyla karşı karşıya kalınabilmektedir . Bu tür durumların meydana gelmemesine önemle dikkat edilmelidir .

Rasûlullah sallallahu aleyhi veseliem bir hadiste şöyle buyuruyor ; ” Hiçbir kadın bir mekanda namahrem biriyle kalmasın . Hiçbir kadın bir mahremi olmadan sefer yapmasın . ” Bir sahâbi , “ Yâ Rasûlallah ! Benim ismim falanca gazveye girecekler arasında yazıldı . Hanımım da hacca gidiyor ” deyince Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem , ” Hanımınla beraber hacca git ” buyurdu . ” Burada Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem ‘ cihad gibi çok önemli bir şey için gidecek olan sahabiyi hanımının haccı sebebiyle geriye bırakmıştır.

Bir hadiste şöyle geçmektedir ; ” Kadın evinden çıktığı zaman şeytan onunla beraber olur . ” Yani onu yoldan çıkarmak ve başkalarını ona yöneltmek için o bedbaht şeytan siperde bekler. Bundan dolayı böyle durumlarda kadının yanında mahremi bulunması gerekir. Bir hadiste şöyle geçmektedir ; Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem yalnızken bir kadının yanına gidilmesini men etmiştir . Biri , “ Yâ Rasûl allah ! Eğer giden kaynı ise ( yani kocasının kardeşi ise ) ? ” dedi . Rasû lullah sallallahu aleyhi vesellem , “ Kayın ölümdür ” buyurdu . Yani ondan da ha fazla endişe ve korku duyulur . Daha fazla tedbirli olmak gerekir. Her zaman yakın bulunduğundan tehlike endişe daha fazladır .

Yukarıdaki hadiste kulak , göz ve diğer âzâların korunması buyurulmuştur . Bu sadece namahrem olanların sözlerini dinlemek veya onlara bakmakla sınırlı değildir . Aksine biri hakkında gıybet ve dedikodu etmek veya dinlemek hepsi buna dahildir . Aynı şekilde her çeşit caiz olmayan şeylere, oyun ve eğlenceye bakmak da buna dahildir .

(Fezaili Hac sayfa 73)


Hangi hac daha üstündür ?

Hz. İbni Ömer radıyallahu anhuma’dan rivayet edilmiştir : Bir adam Rasûlullah sallallahu aleyhi veseliem’e, ” Hacı nasıl olmalıdır ? ” diye sordu . Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem, ” Saçları dağınık ve toz toprak içinde olmalı ” buyurdu. Başka bir sahabi , “ Yâ Rasûlallah ! Hangi hac daha üstündür ? ” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem , ” Hangisinde daha fazla ( Lebbeyk diyerek ) bağırılırsa ve daha çok kurban kanı akıtılırsa ” buyurdu . (Mişkât)

IZAH : Bu hadiste üç konu anlatılmıştır : Birincisi şudur ; Hacının saçları dağınık , elbisesi kirli olur . Bu , gerçek hacının şânındandır . Ihram halinde bile süs ve ziynete meyletmesi hacıya asla yakışmaz . Bu yüzden ihramlı iken güzel koku kullanmak caiz görülmemiştir . Çünkü aşığın bu gibi şeylerle ne işi vardır ?

Bir defasında Zilhicce’nin 8 veya 9.cu günüydü . Hz . Mevlânâ Seyyid Hüseyin Ahmed Medenî rahmetullahi aleyn’in önüne sürünmesi için koku şişesi koydum . Hoca efendi onu alıp süründü ve derin bir nefes alarak , ” Bugün aşıklara güzel koku yasaklanmıştır ” buyurdu . Bundan anlaşılıyor ki , kalplerinde aşk yarası olanların Mekke’den uzak olmalarına rağmen yine de oranın hayalinin lezzetini tatmaktadırlar . Ben genellikle Zilhicce ayının başlarında babamın dilinden irade dışı Lebbeyk sözlerinin döküldüğünü duyardım .

Birinci bölümün

üçüncü hadisinde şöyle geçmiştir ki , Allah celle celaluhu , ” Benim kullarım , saçları dağınık , elbiseleri toz toprak için de Bana geldiler ” diyerek meleklere karşı övünür . Daha bir çok hadis lerde bu övünme zikredilmiştir .


Ikinci konu

yüksek sesle Lebbeyk demektir . Bu da pek çok hadislerde geçmektedir . Bir hadiste Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur ; ” Hz . Cebrail aleyhisselam yanıma geldi ve şöyle dedi : < Allah celle celaluhu senin arkadaşlarına yüksek sesle Lebbeyk demelerini emretmeni buyuruyor . Çünkü bu haccın şiârdır . > ” Başka bir ha diste şöyle geçmektedir ; “ Hz . Cebrâil aleyhisselam , Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e , < Sen yüksek sesle Lebbeyk de . Çünkü bu haccın şıârıdır demiştir . ” Birinci bölümün altıncı hadisinde şöyle geçmişti ; “ İnsan Lebbeyk deyince onunla birlikte her taş , her ağaç ve toprak da Lebbeyk der . ” Bir hadiste şöyle buyurulmuştur ; “ Hz. Mûsa aleyhisselam Lebbeyk dediği zaman Allahu Teâlâ , < Lebbeyk yâ Mûsa > diye cevab verirdi . ”  

üçüncü konu

Yukarıdaki hadiste geçen üçüncü konu bol bol kurban kesmektir . Kurban kesmek başlıca bir ibadettir . Nisab sahibi olan her zen Zengine vacibtir . Nisab miktarı malı olmayan kimse için müstehabtır . Ancak hacda bunun fazileti daha da fazladır ve çok sayıda kurban kesilmesi beğenilen bir şeydir . Bizzat Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem hac yaptığında 100 adet deve kurban etmiştir . Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur , ” Kurban kesmek Ibrahim aleyhisselam’ın sünnetidir . Kurban edilecek hayvanın her kılı karşılığında bir iyilik yazılır ” Bir hadiste şöyle buyurulmuştur ; “ Kurbanlık hayvan kesildiği zaman ilk damlasıyla birlikte kurban kesen kimsenin günahları affolunur . Kurban edilen hayvan kiyamet günü kanıyla , etiyle ve diğer azalarıyla getirilir ve yetmiş kat fazla ağırlaştırılarak amel terazisine konulur . ”

Rasûlullah sallallahu aleyhi veseliem kendi adına ve bütün ümmeti adina kurban kestiğine göre , ümmete yakışan da kendi kurbanı ile birlikte Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem adına da bir kurban kesmesidir . Hz . Ali radıyallahu anh daima bir koyun kendi adına , bir koyun da Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem adına kurban ederdi . Biri kendisine bunun sebebini sorunca , ” Bana Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem kendi adına kurban kesmemi söyledi . Ondan dolayı devamlı bunu ya pacağım ” buyurdu . ?

Hz . Ömer radıyallahu anh küçük çocukları adına da kurban keserdi . Kurban kesmek hakikaten çok önemli bir yâdigardır . Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in , ”                          

Hz. İbrahim’in sünnetidir ” buyurduğu hadiste buna işaret edilmiştir . Hz. Ibrahim aleyhisselam’ın yaşlılık halinde büyük beklentilerinden sonra evladı olmuştu . Ne zamanki hareketlilik çağına gelen bu çocuk kendisine bakılmaya layık oldu . Babası da yüzüne bakarak ruhu ferahlayacaktı ama onu kurban etmesi işareti verildi . Bu Hz . İbrahim ve Hz . Ismail Alå Nebiyyinâ ve aleyhimasselâtů ve’s Selâm için çok çetin bir imtihandı . Baba oğul ikisi de bu imtihanı kazanmak için memnuniyetle adım attılar . Hz . İbrahim aleyhisselam keskin bir bıçak alarak oğlunun boğazına çaldı ancak bu Allah’ın kudretinin en küçük fevkalade olayıydı . Bu olay oğlunun yerine bir hayvanı kurban etmekle neticelendi . Ancak Ibrahim aleyhisselam

Sen rüyanı gerçekleştirdin . ( Saffat – 105 ) “ müjdesine nail oldu . Gerçekten o hayvan , evladını kurban etmenin bedeli idi . Allah’ın lütuf ve kere miyle onun yerine geçmişti . İşte bu yüzden kişi kurban keserken , kendi nefsini ve çoluk çocuğunu Allah yolunda kurban ettiğini tasavvur etmelidir .

(Fezaili Hac sayfa 74)


Online sipariş yapabilirsiniz
Türkiyeden : www.gulistannesriyat.com
Almanyadan: www.al-madinamarkt.de