Medine-i Münevvere ve çevresinin fazileti ile ilgili Hadis-i şerifler :

1) “Medine-i Münevvere’ ye Mesih Deccal’ın değil kendisi, korkusu bile giremeyecektir. O gün Medine’nin yedi kapısı vardır, her kapıda iki melek bekler.” Buhari.2/664, 6/2607; İbni Hibban 9/48.

2) “Bütün şehirler kılıçla fethedildi, Medine Kur’an ile fethedildi.” Belazuri. Fütüh.s.5 . Bezzar.Müsned.1180.

3) Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) Medine’yi şu şu yer arasında kalan kısımlarıyla haram ilan etti. “Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimseden ne farz ne nafile hiçbir hayır kabul etmesin” buyurdu.” Buhari .Fezailu’l Medine 1., Müslim.Hacc.462,464.

4) “Medine, Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan hudut içerisinde haramdır. Onun iki kayalığı arası haramdır. Ağaçları kesilmez, hayvanları avlanmaz, otu yolunmaz, ağaçlarının yaprağı silkilemez.” Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi,.

5) “Allah Teala hazretleri Medine’yi Tabe diye tesmiye etmiş, isimlendirmiştir.” Müslim.Hacc 491.
K.Sitte. Hadis.4613.

6) “Medine’ye geçit veren dağ gediklerinde birbirleriyle kenetlenmiş melekler vardır. Her gedikte kınından çekilmiş kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin korumaları sebebiyle Medine’ye ne veba, ne de Deccal giremez.” Buhari,Fiten 27. Müslim.Hacc 485. Muvatta.892. Tirmizi.Fiten 51. K.Sitte. Hadis.4606.

7) “Resulüllah (sav) bir seferden dönünce, Medine’nin duvarlarına bakar, develerini hızlandırırdı. Eğer bir bineğin üzerinde ise, onu tahrik ederdi. Bu davranışı, Medine’ye sevgisinden ileri gelirdi.” Buhari.Umre.17. Tirmizi.Da’avat 44. K.Sitte. Hadis.4614.

8) “Kim Medine ehline kötülük yapmak isterse, Allah onu, kurşunun ateşte eridiği gibi veya tuzun suda eridiği gibi eritir.” Et.Terğib.3/87. Bezzar. Ayşe binti Sa’d (ra)

9) “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan namaz’lardan bin kat daha efdaldır.” Müslim; Nesai, Mesacid.4, ve İbn Mace rivayet etmiştir.

10) “Kim ki evinde güzelce temizlenir, sonra Küba Mescidine gelip orada namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır.” Nesai, İbn Mace, İmam Ahmed. Beyhaki ve Hakim.

11) “Üç mescitten başka hiçbir mescit için yolculuk yapılmaz; Benim Mescidim, Mescid-i Haram (Kâbe) ve Mescid-i Aksa.” Buhari.Hacc 26. Savm 67; Müslim,Hacc 288; Tirmizi,Salat 243.

12) “Benim evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” Buhari F.Medine.11. Rikak.53; Müslim Hacc 502. Muvatta.Kible 10. K.Sitte. Hadis.4608.

13) “Bu mescide sonradan ilave yapılacak olsa, o da benim mescidim olur.” ; “Bu mescid San’a’ya kadar uzatılsa da benim mescidim olur.” K.Sitte.12. 517.

14) “Allah’ım! Bize Medine’mizi, meyvelerimizi, müddümüzü, sa’ımızı bereket üzere bereketle mübarek kıl. Allah’ım! İbrahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etti. Ben de sana Medine için, onun Mekke hakkında yaptığı duayı bir misli ziyadesiyle aynen yapıyorum”. Müslim. Hacc 473. Muvatta2.885. Tirmizi.3450.

15) “Medine’nin sıkıntılarına ve zorluklarına sabreden ümmetime, kıyamet gününde şefaatçi ve hayır ameline şahit olurum.” Müslim,Hacc 484. Tirmizi. Menakıb.3920 .

16) Hz. Ömer diyor ki: “Allah’ım, bana senin yolunda şehit olmayı nasip eyle ve ölümümü Resulünün beldesinde, Medine’de eyle.”Tirmizi.907.

17) “Kim Medine’de ölmeye güç yetirebiliyorsa orada ölsün, Zira ben, orada ölene şefaat edeceğim.” Tirmizi,Menakıb,3913.

18) “Kim Medine’nin iki kara taşlığı arasında yetişen Acve isimli hurmasından her gün sabahleyin aç karına yedi tane yerse, o gün ona zehir ve sihir zarar vermez. Eğer akşamleyin yerse, sabaha kadar zehir ve sihir tesir etmez.” Buhari.Tıp 7/30,31 ; Müslim. Eşribe 154,155.

19) “Acve hurması cennet meyvelerindendir. Şırası ise zehirlenmeye şifadır.” Tirmizi.Tıp 2066.Müsned.2/301.

20) “Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur.” Beyhaki,V.402; Keşfu-l Hafa. 2 / 250

21) “Kim hac yapar da ölümümden sonra benim kabrimi ziyaret, ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur.” Beyhaki,V,403.

22) “Ölümümden sonra kabrimi ziyaret eden, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”. Beyhaki. Et-Terğib.3/72

23) “Bir kimse bana Selam verirse karşılıksız kalmaz, Allah Teâlâ verilen selamı almam için ruhumu bana iade eder. O kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm.” Ebu Davud. Menasik.100.

24) “Her kim kabrimin başında bana Salât-u Selam getirirse ben onun Salât-u Selamını aracısız olarak işitirim, her kim benden uzakta iken bana Salât-u Selam getirirse, melekler onun Salât-u Selamını alıp bana ulaştırırlar.”

25) “Kâbe’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namaza, Medine’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan bin namaza ve Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz, diğer yerlerde kılınan beş yüz namaza eşit sevaptadır.”Müslim.Hacc.1394; Bubari, hadis .1190: Müsned.c.4 /s.5.

26) “Kim bana bir salâvat getirirse Allah da ona on salâvat getirir ve o kimsenin on günahı silinir ve mertebesi on kat yükselir.” Hayatu’s Sahabe.c.4.s.45.

27) “Uhud öyle bir dağdır ki, biz onu severiz, o da bizi sever.” Buhari.Cihad 71.74. Müslim.Hacc.504.Tirmizi. Menakıb.3918 . Et.Terğib. 2 /230

28) “ Medine Şehri demirci körüğü gibidir. Kirlisini, kötüsünü dışarı atar da, halis, temiz olan insanlar Medine’de kalır.” K.Sitte.12/541.

29) “Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecektir. Yalnız Mekke ile Medine bu istiladan müstesnadır. Medine’nin giriş çıkışlarından her biri üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri, ahalisi ile birlikte üç defa sarsılır. Allah(cc) Medine’deki kafir ve münafıkları Medine şehrinin dışına çıkarıp atar.” Buhari.Fedailu-l Medine 9; Müslim. Fiten 123. Enes b. Malik (ra)

30) Peygamber (sav)bir duasında: “Ey Allah’ım! Bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi, yahut ondan daha fazla Medine’yi de sevdir. Ya Rabbi! Sa’ ve Mudd ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi! Medine’nin havasını bizim için tashih edip hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtmasını da Cuhfe’ye naklet!” Diye dua etti. Hz. Aişe (ra) diyor ki: “Peygamber (sav) Efendimizin bu duası ve alınan tedbirler bereketi ile biz Medine’ye hicret ettikten sonra, Medine’nin havası ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştür. Halbuki biz Medine’ye geldiğimizde, Medine Allah’ın en vebalı ve en hastalıklı arazisi idi”. Buhari,Müslim ve Muvatta.Et.Terğib.3/75

31) “Allah’ım! Mekke’ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine’ye de ver.” Enes b. Malik (ra).Buhari, Müslim.Hacc.465. ve Muvatta.884.885.

32) “Ben karyeleri yiyen karye’ye hicretle emrolundum. Buna Yesrip diyorlar. Burası Medine’dir. Medine, tıpkı körüğün cürufu ayırması gibi insanların kötüsünü de def edip ayırır.” Buhari. Fezailu’l-Medine 2. Müslim, Hacc 488. Muvatta.4. Ebu Hüreyre (ra)

33) “Kim Medine’ye Yesrip derse Allah’a istiğfar etsin. O Medine’dir, o Medine’dir.”. K.Sitte.12/541.

34) “Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kastı Medine’dir. Uhud’un arka tarafına iner. Derken, Medine’yi bekleyen melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur.” Müslim. Hacc.485.486. Ebu Hüreyre (ra) rivayet etmiştir.

35) “İslam şehirlerinden en son harap olacak olan şehir Medine’dir.” Tirmizi.Menakıb,3915.

36) “İman Medine’ye çekilecektir. Tıpkı yılanın deliğine çekilmesi gibi.” Buhari. Fedailu-l Medine 6;Müslim,İman 233. K.Sitte. Hadis. 4612.

37) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Medine’nin tozu, her hastalığa şifadır.” K.Sitte.Hadis 4615.

38) “Resulüllah (sav), her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli veya yaya olarak ziyaret eder ve içinde iki rek’at namaz kılardı.” Buhari.Fazlu’Selat.3,4. Müslim.Hacc 516. Nesai.Mesacid 9.Ebu Davut. Muvatta.

39) “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra, başka bir maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine gider, iki rek’at namaz kılarsa bir Umre yapmış gibi sevap kazanır.” Nesai.Mescid.9. Tecrid-i Sarih. 4/212. Taberani. Sehl ibn Hüneyf.

40) “Medine İslam’ın kübbesi, iman ve hicret yurdu. Helal ve Haramın bildirildiği yerdir.”

Taberani. Mu’cemu-l Evsat.II./436.

41) “Kim üç gün Medine’den uzaklaşırsa, oraya kalbi hasret ve hüzün dolu olarak geri döner.” Taberani. II/332.

42) “Kim benim Mescidimde kırk vakit namaz kılar, hiçbir vakit geciktirmezse, ateşten ve azaptan birer berat yazılır. Ve nifaktan uzak olur.” Et.Terğib.3 / 54. İmam Ahmet ve Taberani Evsat.

43) “Uhud, cennet köşelerinden bir köşedir.” Et.Terğib.223. Ebu Ya’la ve Taberani.

44) “Benim mimberim, cennet kapılarından bir kapı üzerindedir.” Ahmet b. Ahmet. Müsned.5/339

45) “Ben Peygamberlerin mührüyüm. (sonuncusuyum). Benim Mescidim de Peygamberlerin mescitlerinin mührüdür. Ziyaret edilmeye mescitlerin en layık olanıdır…”. et.Terğib.3 /53.

46) “Medine’de oruç tutulan bir Ramazan, diğer şehirlerde tutulan bin Ramazandan daha hayırlıdır. Medine’de kılınan bir Cuma, diğer şehirlerde kılınan bin cumadan daha hayırlıdır.” Taberani. Kebir inde rivayet etmiştir.Et.Terğib.3 / 57.

47) “Şüphesiz ki, ben Medine’nin iki kara taşlığı arasında bulunan ağaçlarının kesilmesini ve av hayvanlarının avlanmasını haram kılıyorum. İnsanlar bilmiş olsalardı Medine kendileri için daha hayırlıdır, Medine’den yüz çevirerek onu terk eden biri olursa Allah ondan daha hayırlı birisini Medine’de yerine bırakır…”. et Terğib.3/65. Müslim. Sa’d (ra)

48) “Kim Medine halkını korkutursa, Allah da onu korkutur. Kim Medine halkını korkutursa, bana eziyet etmiş olur.” Ahmet b. Hanbel. Taberani. Et-Terğib.3 /85

49) “İbnu Abbas, Hz. Ömer (ra) dan, “Resulullah (sav) ın Akik vadisinde olduğu sırada şöyle buyurduğunu işittim: “ Bana Rabbimden bir elçi geldi “Bu vadide namaz kıl ve Hacc için de Umre’ye niyet ediyorum de!” emretti.” Buhari.Hacc.16. Hars 15; Ebu Davud, Menasik 24.