Acuz Mescidi, Beni Hatme (Hatme Oğulları) ve Bera Bin Ma’rur el-Hazrec R.A.İbni Zübale, Vefaü’l Vefa Bi’Ahbari Dari’l-Mustafa isimli eserinde Allah Rasulü S.A.V.’in Beni Hatme mescidinde namaz kıldığını nakleder. Ancak burayı esas önemli kılan bir hadise de şudur:

Allah Resûlü’nün Mekke’den Medine’ye hicretinden bir ay kadar önce Hakk’ın rahmetine kavuşan Hz. Bera’ bin Ma’rûr el-Hazrec R.A., Birinci Akabe buluşmasında Resûlullah’a ilk biat eden kimselerdendir. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gâbe, I, 364-66.)

Kıblenin Kudüs’e doğru olduğu dönemlerde, Bera R.A.’ın gönlünde Mekke’deki Kabe bulunduğunu siyer kaynaklarımızdan okumaktayız.

İbni Kesir, El-Bidaye Ve’n-Nihaye isimli eserinde İmam Ahmed Bin Hambel’in Müsnedin’de de geçen hadiseyi şöyle aktarır:
“Birinci Akabe Biati’nde Allah Resûlü’ne bağlılık yemini eden Medinelilerden Kâ’b b. Mâlik anlatmaktadır: “Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine’den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Berâ b. Ma’rûr da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine’den ayrıldığımızda Berâ bize dedi ki: ‘Ahali! Ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum.’ Biz, ‘Nedir?’ dedik. Berâ, ‘Vallahi şu binayı, yani Kâbe’yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım.’ dedi. Ona, ‘Vallahi bize ulaşan (haber) Peygamberimizin sadece Şam’a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz.’ dedik. Berâ ‘Ben Kâbe’ye doğru kılacağım.’ derken, biz de ‘Bunu yapmayacağız.’ dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam’a doğru namaz kıldık, o ise Kâbe’ye yönelerek namazını kıldı.”

Bera R.A. bunun üzerine Mekke’ye vardıklarında durumu Allah Rasulü S.A.V.’e şu şekilde sorar: “İbadetlerimde bu binayı (Kâbe’yi) arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım, arkadaşlarım ise bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Yâ Resûlallah, buna ne dersin?’ Bunun üzerine Allah Resûlü, ‘Sen bir kıble üzerindeydin, onda sabretseydin ya!’ buyurdu. Bundan sonra Berâ b. Ma’rûr, Resûlullah’ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam’a doğru namaz kıldı.” Zira Resûlullah’ın Medine’ye gelmesinden önce on altı ay kadar Medineli Müslümanlar Beytü’l-Makdis’e doğru namaz kılmışlardı. (Ahmed B. Hambel, Müsned)

Siyer bize O’nun hakkında Kabe’ye doğru ilk defa namaz kılan kişi olduğunu söyler. (Abdürrezzâk, Musannef, XI, 337.)

Kaynaklar bize Bera R.A.’ın Allah Rasulü S.A.V.’in Medine’ye hicretinden kısa bir süre sonra vefat ettiğini bildirmektedir. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayacağını anlayınca bir vasiyette bulunmuştur. Vasiyetinde malının üçte birini Allah Rasulü S.A.V.’e verilmesini, üçte birini Allah yolunca harcanmasını ve kalanın üçte birlik kısmını da evlatlarına bırakılmasını emretmiştir. Ayrıca öldüğünde yüzünün Kâbe’ye doğru çevrilmesini istemiştir.

Allah Rasulü S.A.V. Medine’ye gelince ilk yaptığı işlerden birisi de Bera Bin. Ma’rur R.A.’ın kabrini ziyaret edip, başucunda cenaze namazını kılmıştır. Kabri kaynaklarımıza göre Hatme Oğullarının yurdu olan yerdedir. Cuma mescidinin önünden geçen Emir Abdülmecid yolundan devam edildiğinde, yolun bitiminde kalmaktadır. Hz. Mariye Validemizin bahçesinden yaklaşık 700 metre ileridedir.