Rahmatullah ’alaih  = Allahs Barmherzigkeit auf ihn.