Rahmatullah ’alaih-

Rahmatullah ’alaih  = Allahs Barmherzigkeit auf ihn.