Hz. Hasan’ın (r.a.) Kısaca Hayatı


Peygamber Efendimiz’in torunu, Hz. Hasan’ın (r.a.) kısaca hayatı…

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sevgili torunu Hz. Hasan (r.a), 625 yılında Medîne’de doğdu. Kendisine “Hasan” ismini Resûlullah verdi. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babası Hz. Ali, annesi Hz. Fatıma’dır.

Peygamber Efendimiz’in yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüdü. Râşid halifelerin beşincisidir. Halifelik hakkından Muâviye lehine vazgeçmek sûretiyle Müslümanlar arasındaki birliği temin etmiştir. Cömert ve hakîm bir zat idi.

Resûlullah Efendimiz’den 13 hadîs rivayet etmiştir. Rivayetleri Sünen’lerde yer alır.

HZ. HASAN’IN (R.A.) ÇOCUKLARI

Birkaç hanımdan 11 çocuğu olmuştur. İsimleri; Muhammed, Zeyd, Hasan, Hasan, Kâsım, Ebûbekir, Abdullah, Amr, Abdurrahmân, Ömer, Talha.

HZ. HASAN’IN (R.A.) ÖZELLİKLERİ

Hz. Hasan, küçüklüğünden itibaren halim, selim, çarpışma ve mücadeleyi sevmeyen, sulh ve anlaşmayı tercih eden bir şahsiyet ve karakter sergilemiştir. Babasının yanında Cemel ve Sıffîn muhârebelerinde yer almasına rağmen çarpışmaya katılmamıştır. (Varol, Mehmet Bahaüddin, Hz. Hasan, Ankara: TDV Yayınları, 2014, 154, 194.)

Hz. Hasan’ın, Tasavvuf ve zühd dünyasında mühim bir yeri vardı. Günlerinin çoğunu oruçla geçirir, riyâdan uzak durur ve nâzik bir dille konuşurdu. (Heyet, Sahâbe’den Günümüze Allah Dostları,  İstanbul: Şule Yayınları, 1996-2001, II, 100.)

HZ. HASAN VE HÜSEYİN’İN (R.A.) YÜZÜKLERİNE YAZDIRDIKLARI YAZI

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a), yüzüklerine “Zikrullah” nakşettirmişlerdi. (Beyhakî, Şuab, VIII, 368/5950; Varol, Hz. Hasan, s. 192.) Hiçbir zaman gaflete düşmek istemiyor, unuttuklarında hemen hatırlayıp dâimâ Allah’ın zikriyle meşgul olmayı istiyorlardı.

Hz. Hasan’ın fazîletleri saymakla bitmez. O, efendi, hilm, vakar, sekînet ve hayâ sâhibi, son derece cömert, herkes tarafından sevilen, fitne ve kılıçtan nefret eden bir zât-ı mübârek idi. (Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 189.)

25 DEFA YÜRÜYEREK HACCA GİTTİ

Hz. Hasan, 25 defa yürüyerek haccetmiştir. Ağzından hiç kötü söz çıkmazdı. (Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 190.)

HZ. HASAN’IN (R.A.) SOYU

Hz. Hasan’ın neslinden gelenlere “Şerîf” unvanı verilmiştir. Tarihte bunlar tarafından kurulan İdrîsîler, Ressîler, Sa’dîler ve halen devam eden Filâlîler (Fas) ile Hâşimîler (Ürdün) gibi birçok hânedan vardır.

HZ. HASAN’I (R.A.) KİM ZEHİRLEDİ?

Yezîd bin Mu­âviye ile evlendirilmek vaadiyle kandırılan eşi Ca’de Binti Eş’as Bin Kays tara­fından zehirlendiği rivâyet edilir. (İbnü’l-Esîr el-Kâmil, III, 460; Üsdü’l-ğâbe, II, 15; Süyû­tî, Târîhu’l-hulefâ, s. 192.)

HZ. HASAN (R.A.) NE ZAMAN VE NEREDE VEFAT ETTİ?

7 Nisan 669 ta­rihinde Medîne’de vefat etmiştir.

HZ. HASAN’IN (R.A.) VASİYETİ – HZ. HASAN’IN (R.A.) KABRİ NEREDEDİR?

Vefat etmeden önce kardeşi Hüseyin’e (r.a.), Resûl-i Ekrem Efendimiz’in yanına, bu mümkün olmadığı takdirde Cennetü’l-Baki’de annesinin yanına defnedilmeyi va­siyet etti. Mervân bin Hakem birinci tek­life karşı çıktığı için Medine vâlisi Saîd bin Âs’ın kıldırdığı cenaze namazından son­ra Cennetü’l-Bakî’de annesinin yanına defnedildi.