ABDURRAHMAN b. ZEYD (r.a)


عبد الرحمن بن زيد

Abdurrahmân b. Zeyd b. el-Hattâb el-Kureşî (ö. 71/690)

Emevîler devrinde Mekke valiliği yapan sahâbî.

Hz. Ömer’in kardeşi Zeyd’in oğludur. 5 (626) yılında Medine’de doğdu. Anne tarafından dedesi Ebû Lübâbe, onu hurma liflerine sararak Hz. Peygamber’in huzuruna götürmüş, o da yediği hurmadan Abdurrahman’a tattırmış ve başını okşayarak dua etmiştir. Uzun boylu ve yakışıklı bir genç olan Abdurrahman’ı Hz. Ömer, kardeşi Zeyd’e çok benzediği için pek severdi. Bu sebeple onu kızı Fâtıma ile evlendirmiştir. Abdurrahman, Yezîd b. Muâviye tarafından Mekke valiliğine tayin edildi ve uzun süre bu görevde kaldı; ancak Abdullah b. Zübeyr taraftarı olduğu anlaşılınca valilikten azledildi.

Hz. Peygamber’in vefatı sırasında henüz altı yaşında olan Abdurrahman’ın doğrudan hadis rivayeti yoktur. Rivayet ettiği hadisleri daha çok babasından, amcası Ömer’den, İbn Mes‘ûd ve diğer sahâbîlerden nakletmiştir. Kendisinden de oğlu Abdülhamîd, ayrıca Hüseyin b. Hâris el-Cedelî ve Sâlim b. Abdullah gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır. Abdullah b. Zübeyr zamanında Mekke’de vefat etti.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968, V, 49-51; Nesâî, “Ṣıyâm”, 8; İbn Abdülber, el-İstîʿâb (el-İṣâbe içinde), Kahire 1328, II, 425; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, Kahire 1285-87, III, 450; İbn Hacer, el-İṣâbe, III, 69; a.mlf., Tehẕîbü’t-Tehẕîb, VI, 179-180.